Megalakulás 1919 november és a kezdeti évek

1919. november hó 29-én Szabó Sándor őrnagy ideiglenes parancsnoksága alatt megalakult a miskolci gyalogezred. Ez a csapattest az úgynevezett nemzeti hadsereg szervezeti keretein belül jött létre. Első kinevezett parancsnoka Sáfrán Géza ezredes volt, aki korábban a miskolci 10. honvéd gyalogezred parancsnoka volt. Az ezredet lényegében a semmiből kellett előteremteni. Nem volt kellő mennyiségű egyenruha, ezért "a legénység, amely katonai ruházatot nem hoz magával, polgári ruhában teljesít szolgálatot. A rendfokozati jelvények a polgári ruházaton is viselendők." Az ezred a szervezés kezdeti időszakában következetes szívós akarattal haladt előre. Az áldozatvállalásból tisztek és katonák kivették részüket. Dudás Mátyás gyalogos katona jótékony célra 600 koronát ajánlott fel illetményéből. Erről parancsban is megemlékeztek. Az építőmunkába Miskolc város közönsége mellett Borsod megye más települései is bekapcsolódtak. Az ezredzászlót Mezőkövesd nagyközség adományozta és Mezőkövesd ajánlotta föl az ezredzenekar fúvós hangszereit is. Az ezred életében 1920. február végén változás állt be, mikor is Sáfrán ezredes átadta a parancsnokságot Zalay József ezredesnek. Az ezredzászló felszentelő ünnepségen részt vett és beszédet mondott Horthy kormányzó is. Az ezred szervezési munkák 1920. nyarának végén fejeződtek be, Miskolcon állomásozott két zászlóalj, egy pedig Jászberényben. Az ezred életében a következő állomás 1921. nyara, amikor a trianoni békediktátum végrehajtására Borsod- Gömör- Abaúj- és Zemplén vármegyék kiegészítő területén megalakul a Magyar Királyi 13. Gyalogezred. Két zászlóaljjal Miskolcon, egy zászlóaljjal Sátoraljaújhelyen. Az ezred életében a következő változást az 1922-es év hozza, amikor is Zalay ezredest Kováts Béla ezredes váltja fel. Kováts Béla nem egészen egy évig látta el a parancsnoki teendőket. Őt Dénes Ottó illetve Pleplár Ferenc, majd Halász János követte. Az 1930-as év fontos ha nem a legfontosabb változást hozta az ezred életében, Horthy kormányzó 1930. március 1. hatállyal " a nemes katonai hagyományok ápolására " az ezrednek " M.kir. Görgey Arthúr 13. honvéd gyalogezred " elnevezést adományozta. A magyar királyi honvédség csapattestei ebben az időszakban valamely neves történelmi személyiség nevét kapták hadrendi számukhoz. Így például az egri 14.gyalogezred Dobó István, a debreceni Bocskai István, a budapesti 2. gyalogezred József nádor nevét vette fel. A miskolciak Görgey Arthúr tábornokét. A névadományozásban szerepet játszott Görgey miskolci kötődése. Görgey tábornok személye a két világháború közötti időszakban pozitív megvilágítást kapott, hovatovább bizonyos kultusz is kezdett kialakulni nevéhez kötődően. Élete és működése, sorsának bátor viselése, emberi tartása és méltósága korának több neves iróját magával ragadott. Móricz Zsigmond a csodálat és az elragadtatás hangján ír róla, érdemes a Nyugatban is megjelent március 15.-i emlékbeszédéből felidézni:

Az egyes ember élete kurta mint a fűszálé, a nemzeteké végtelen, mint a föld termőerejéé. A magyar nemzet évezredes és újabb ezredéveknek indult múltjában s jövendőjében parányi epizód, eltűnő döbbenet a forradalomra következett nehéz korszak.

A magyar nemzet ébredjen ma tudatára erkölcsi kötelességének, amiatt a korszak miatt nyomorulttá sújtott egy rabjával szemben! Igaz, rémületes volt az a tizennyolc év, amelyet atyáink kemény rabságra vettetve töltöttek 1849-től 1867-ig. Minden nemzeterő s csaknem minden nemes életenergia visszafojtottan sínylett a rügyek, a magvak burkaiban, mint az erőszakosan megnyújtott télben, de annál élettermőbb erővel kellett kitörnie a tavasz nyíltán, hogy gyors pezsgéssel kipótolja a természetellenes stagnációt. A magyar faj életretermettségének nagy próbája volt ez a babiloni fogság s az azóta lefolyt negyvenöt év valóban meg is mutatta, hogy a nemzet e próbát kiállotta! Nem vagyunk ma hátrább, mintha az a dermesztő tizennyolc év elmarad a nemzet életéből. Emlékezzék meg erről a munkás magyarság, mikor egy embert sújt egy történelmi korszakért.Emlékezzék meg, mert hiszen azt a gyász időt, nem is egyes fiai, hanem a nemzet maga idézte a maga fejére! Mert a magyar nemzet legszebb és legtermékenyebb erényei között, amelyekkel ezredéves létét biztosította, mint a régi moralista költők nyíltan és nem igazságtalanul hirdették, annyi s oly súlyos hibákkal és vétkekkel is terhes, hogy azokért az időben már megint bűnhődnie kellett: mert a nemzetek életében éppen úgy megvan a bűnnek büntetése, mint az egyénekében. S ha a magyar nemzet a böjti napon józanul, lehiggadva emlékezik vissza hosszú múltjára, kell hogy maga belássa s megismerje ezt a kínos igazságot, kell hogy ráeszméljen, hogy nem volt a magas sorstól irgalomtalan a tizennyolc éves sújtó korszak! Érezze meg ezt a magyar, mikor szemébe tűnik az egy ember, akit azért vert hegységnyi kődarabokkal, vak haragjában, hirtelenjött elbúsulásában, véreresztő kínjában, hogy ne önmagát kelljen korbácsolnia!

Görgeynek, aki sohasem alacsonyodott le méltóságos türödelméből, hogy viaskodjék a rágalmazókkal, hanem az igazságba vetett mély bizodalommal meghagyta a nemzetet ebben az akkor annyira áldásos vigasztaló hitében – ha kimondja róla: ő a férfi magyar mintaképe!

Nagyapáinknak elvakíthatta szemét az árvízben fuldoklás vértolulása, apáinknak az örökül kapott kijelentés: mi már nyugodt, tiszta pillantással nézünk a túlélt áradásra!

Előttünk már feltűnt, gyermekeink az iskolákban fogják tanulni az új legendát: az élő vértanúról, aki hatvanhárom éve viseli a nemzeti felelősség terhét férfivállain, hogy csak akkor adja vissza fajának, mikor már az nyugodtan veheti magára új erői teljességében.

És ma minden ifjú magyar, aki előtt már megnyílt a látás tisztasága, tekintsen az elrejtett zug felé, ahol még él nemzetünk egyik legnagyobb fia s meghatódott lélekkel, megcsillanó könnyel, hangtalanul és szíve legbensőbb érzésével küldje arrafelé azt a kiáltást, amely hajdan annyit és oly viharosan zúgott, de amely hatvanhárom év óta egyszer sem csendült fel a nemzet ajkán, hogy:

    - Éljen Görgey!... Éljen a magyar nemzet mindörökre legnagyobb élő vértanúja! ( Kiemelés tőlem-SzGy.)

És a magyar nemzet élni fog, amíg ilyen fiakat tud szülni a tettre és az önfeláldozásra!

Nem volt ezzel az országgal semmi koncepciója. Nem volt az életével sem. Nem akart hódító lenni s nem akart államalkotó sem. Rendkívüli katonai zseni volt, aki ezzel a zsenivel nem akart alkotni, nem akart uralkodni, nem akart uralmat alapítani, sem magának, sem az államnak. A nép katonájának tekintette magát, nem kellett neki sem főhatalom, sem jutalom.

Különösen komplikált jellem volt: eszköz akart lenni csupán a Sors kezében. Egy szál kard, semmi más. Írta róla Móricz Zsigmond.

Sokáig Révai József 1930-as években megalapozott Görgey-képe volt az uralkodó. A következőket írta: ,,...hogy Görgey áruló volt, az nemcsak a soviniszta illúziókkal nevelt félrevezetett közvélemény hiedelme volt, hanem a magyar nép legszélesebb rétegeiben gyökerezett meggyőződés, igazi népi hit is."

Május 21.-e Budavár visszavételének és Görgey halálának a napja a 13. gyalogezred ünnepnapja, úgynevezett ezrednap lett, melyet először 1931-ben ünnepeltek meg. Ez a rendezvény Miskolc társadalmi életének várva-várt napja lett melynek során "legbensőségesebb együttérzésben hódol az ezred a Görgey családdal, a polgári közönséggel dicső múltú névadója emlékének, hogy Görgey szelleme mélyebb gyökeret verhessen a magyar katona és a magyar polgár szívében." A gyalogezred saját Görgey múzeummal rendelkezett, itt Görgey relikviákat őriztek, többek között a tábornok halotti maszkját, fényképet az isaszegi csatából, iskolai bizonyítványt 1836-ból.. Gömöry Árpád ezredparancsnok előterjesztésére Miskolc törvényhatóságijogú Város közgyűlése 1934. március 27.-én egyhangú döntésével a Mindszenti templomtól a Lévay József utcáig terjedő részt Görgey Arthúr utcának nevezte el. A gyalogezred emléktáblát helyezett el a MÁV bérpalota falán. Ezt valamint a tábornok mellszobrát 1934 május 21.-én avatták fel. A miskolci 13. gyalogezred méltó módon ápolta a Görgey hagyományokat. Vályi Nagy Géza százados verset írt a szoboravatás tiszteletére. Hodobay Sándor Miskolc polgármestere " a magyar haza legodaadóbb fiának" nevezte "aki a nagy győzelmektől nem mámorosodott meg" és aki a "nagy bukás sem taszított végső kétségbe esésbe", olyan nagy lelkierejű embernek mutatta "aki egy életen át némán és megadással tűrte a vádakat, csakhogy nemzete kedves illúziója megmaradjon".

Görgey mellszobrának avatása. 1934 május 21.

 Ezrednap 1934. május 21.-én

 

Emlékek, elbeszélések

Az 1931-1932-es bevonulási időszak karpaszományosainak életéből

Jászay Róbert tartalékos főhadnagy fotói

Jászay Róbert

Jászay Róbert karpaszományos őrmester.

Csoportkép az 1931-es bevonulású karpaszományosokról. Ládi erdő.

Balra elől Huszár szakaszvezető. Ládi erdő.

Dinnyeevés szuronnyal.

Karpaszományosok kimenőöltözetben.

Kimenőhöz öltözve.

Az eskütétel utáni első kimenő. A "nagy nap".

Dereglyével a Bodrogon.

Fürdőzés kiképzés közben.

Dereglyézés.

Tokajban a Tisza hídján.

Tisztek egy csoportja.Újoncok első élménye. A szalmazsák megtömése

Árkászok.

Száraz dereglyézés.Kimenő, sörözés, gondtalan karpaszományosok.

Nyár, leszerelés előtt

 

A magyar Felvidék felszabadulása 1938.

Bevonulás Kassára

Horthy kormányzó fogadása.

A főméltóságú asszony, Bartha Károly, a Kormányzó Úr, Lázár Károly vezérőrnagy.

Horthy kormányzó fogadja a helyi lakosság tisztelgését.

A kormányzó és kísérete a 13. gyalogezred díszelgését fogadja.

A 13. gyalogezred átlépi a trianoni határt, Bazitánál.

Pihenő útközben, Hegedűs ezredes segédtisztjeivel.

Hegedűs ezredes és Szigeti százados.

Bazitánál.

Határsorompó.

Hegedűs ezredes az ünnepre készülő Kassán.

Kassa, a 13.gyalogezred sorfala.

Pihenő Kassa felé.

Hegedűs ezredes felesége és leányai Kassa 1938.

Terepszemle Kassa előtt,

Kassa, a 13.gyalogezred parancsnoksága felvonul.

Pihenőben Kassa felé, Hegedűs ezredes és a segédtisztek

Pihenőben Kassa felé, Hegedűs ezredes és a segédtisztek

Hazatérés a kassai bevonulásról

Miskolc ünnepli a 13. gyalogezred katonáit

vitéz Csatáry vezérőrnagy beszéde.

 

Az ezredzenekar lelkesen játsza az ezred indulóját.

Békeévek 1938- 1939-1940

Vitéz nemes Hegedűs Zoltán ezredes hagyatékából

A következő fotók az 1939-es nagy menetgyakorlat az úgynevezett "arnóti szemle" képei.

Az I. zászlóalj tisztjei. Középen Kiss Lajos alezredes.

A II. zászlóalj tisztjei, középen Medlits Rezső alezredes.

Az ezredközvetlen alakulatok tisztjei.

Hegedűs ezredes, jobbra Szigeti százados.

Az ezredtörzs.

Szigeti százados, Hegedűs ezredes a háttérben jobbra Szmetana Károly címzetes karpaszományos őrmester, civilben mezőkeresztesi szolgabíró.

  

Ezrednap 1939 Miskolc Rudolf laktanya.A Rudolf laktanya főbejárata.

Középen Littay altábornagy

Az ezredparancsnokság és a város előkelősége fogadja a díszelgést.

Szotyori-Nagy Gyula hadtestparancsnok fogadása.

Szotyori hadtestparancsnok megkoszorúzza a 10.es honvéd szobrát a laktanya előtt.

 

Ferencsin Imre zászlós visszaemlékezése

Ferencsin Imre vagyok, 1920. november 06-án születtem Diósgyőr községben. Sajnos beleszülettem a trianoni sorscsapásba, így egész ifjúságom hazafias nevelésben, a Trianon miatti revizionista törekvések megvalósítására irányult.

A mai fiatalság irtózik a katonai szolgálattól, pedig az én fiatalkoromban, de az elődeink idejében is szégyen volt, ha valaki alkalmatlanná vált a katonai szolgálatra. Úgy tartották, hogy a katonai szolgálat rendre, fegyelemre, tiszteletre tanítja, neveli az ifjúságot. Katonai szolgálatra különböző időkben, különböző módon kerültek a fiúk. Volt idő, amikor toborozták volt, amikor kényszerítve fogták a legényeket volt, amikor zsoldosként alkalmazták és volt, amikor egyszerűen besorozták őket. A katonai szolgálat eleinte 3 évig, később 2 évig tartott, de volt olyan is, amikor hosszabb időt vállalt a katona 10-12 évet. Ők voltak a bezupált katonák, akik így látták létük biztosítását. Az évszázad végére megváltozott, fejlődött a haditechnika. A katonaidő hossza általában attól függött, hogy melyik alakulatnál szolgált a katona, mennyi idő kellett a bonyolult haditechnika elsajátításához

Az előbbiekhez kapcsolódóan egy-két akkori katonadalt említenék:

"Állj be Berci katonának,
Jobb dolgod lesz, mint apádnak,
Nem kell kaszálni, kapálni,
Csak a lányok után járni."

"A jó lovas katonának, de jól vagyon dolga,
Eszik, iszik a sátorban, semmire sincs gondja.
Sej, élet, be szép élet, ennél szebb nem lehet,
Csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret."

"Zsindelyezik a kaszárnya tetejét,
Mind elvitték a legények elejét.
Maradt itthon kettő-három nyomorult,
Rátok lányok még az ég is beborult."

"El kell menni katonának
Édesanyám, jaj, de nagyon messzire.
Itt kell hagyni a szertőm
Édesanyám, nincs kire.
Arra kérem édesanyám,
Vigyázzon a göndör hajú babámra!
Menjenek el a templomba
Imádkozni minden áldott vasárnap."

1941. október 13-án vonultam be a tényleges katonai szolgálat letöltésére a 13/I. zászlóaljhoz /zlj./ Rozsnyóra. Élveztem az utazást, mert, mint tiszti várományos, első osztályú kocsiban utazhattam. Csak a rozsnyói állomáson derült ki, hogy milyen sokan utaztunk bevonulók. Az állomáson már vártak minket. Hármas sorokba állítottak, és a katonaládákat cipelve megindult a menet a kb. 3-4 km-re levő laktanyába. Ki a kezében, ki a vállán vitte az előírásnak megfelelően méretre szabott és zöld színűre festett ládákat. Egy éjszakát töltöttem csak Rozsnyón, mert a távbeszélőkhöz osztottak be, és ezek kiképzése az ezred székhelyén, Miskolcon történt. Másnap tehát újból vonatra szálltam húsz társammal együtt. A csoportban még egy tisztjelölt került, Fenyvesi Mihály postatiszt, aki Tarányból (Somogy megye) jött. A többiek túlnyomóan az alföldről, jórészt Cibakháza környékéről érkeztek. Így kerültem Miskolcra, de a 13/I. zászlóalj állományában maradtam. Megérkezésünk után derült ki, hogy a másik két zászlóaljtól is van két-két tisztjelölt. Fenyvesi Mihályt már említettem, jómagam jegyzőgyakornok, Muszik János banktisztviselő, Galbavy József mezőgazdász, Barabás Sándor banktisztviselő, Lerch László vasgyári tisztviselő. A tisztjelölteket kettesével osztották be a legénységi szobákba. Fenyvesi Mihály és én egy szobába kerültünk. Összesen 23-an voltunk itt. Emeletes vaságyakon lettünk elhelyezve úgy, hogy két-két emeletes ágy egymás mellé volt tolva. A négyes csoportok a szoba két oldalán álltak, és az ágyak között egyszerre csak egy ember fért el. A szoba parancsnoka Gyenes Bálint szakaszvezető volt, aki külön ágyon feküdt. A helyettes Dudás László őrvezető és két öreghonvéd (másodéves) lakott még velünk. Ők hárman vadul bántak velünk, újoncokkal.

A bevonult újonctársak.

A hadapród szakaszvezetők szobájában, a körletben.
A képen láthatók: Ferencsin Imre, Fenyvesi Mihály, Muszik János, Barabás Sándor hadapród szakaszvezetők és Pindur Mihály tizedes, a század napos ügyeletese.

Megérkezésünk után megkaptuk ruházatunkat és a felszereléseinket. A raktárosok, maga a szolgálatvezető törzsőrmester Kocsis János és a helyettese Kovács József szakaszvezető voltak. Nagy kedvteléssel dobálták ki a raktár ajtaján keresztül a sorakozó újoncoknak a köpenyt, bakancsot, zubbonyt, nadrágot, inget, gatyát, kapcát, szíjazatokat, lábszártekercset, sapkát, pokrócot, lepedőt, szuronyt. A méreteket magunk között kellett összecserélni. A zubbonyok egy része még régifajta állógalléros volt. Nekem két ballábas bakancs jutott, de nem cserélték ki. Ez csak akkor történt meg, amikor Bodnár Zoltán főhadnagy behivatta a karpaszományosokat elbeszélgetésre, hogy megismerkedjen velünk. Meglátta rajtunk a nem megfelelő, foltozott, különböző fajtájú egyenruhákat, dühbe gurult, hivatta a főtörzsöt, és azonnal a kicseréltette a ruhákat, és az én bakancsomat is. Bodnár főhadnagy nekem gyerekkori ismerősöm, sajóvelezdi fiú volt. A ruhacsere után jött a szalmazsák tömése. A laktanya hátsó udvarán levő szalmakazalból próbáltuk vidám megjegyzések közben, az előírásnak megfelelően, téglalap alakúra tömni a zsákot. Fejünkre téve vittük fel a kész zsákokat a szobánkba, ahol rögtön meg kellett ágyazni a nappali szabályoknak megfelelően. A pokrócokat és a lepedőket egyforma nagyságúra kellett hajtogatni, és éleiket, sarkaikat össze kellett illeszteni egybevágóvá. Elhelyezésünk a Rudolf laktanyában a jobb oldali épület második emeletén volt.

A távbeszélő század parancsnoka Külkey Dénes főhadnagy, helyettese Bodnár Zoltán főhadnagy volt. Kiképzésünkért felelősök voltak még, Bodor Iván hadnagy, Harangi József és Orosz János hadapród őrmesterek, és még mások, hivatásos őrmesterek, tovább szolgáló szakaszvezetők, tizedesek, őrvezetők.

A század élete meghatározott beosztás szerint zajlott. Reggel hatkor ébresztő, csuklózás, mosdás, szobarend, reggeli, kihallgatás, szobavizit, délelőtti foglalkozás, ebéd, délutáni foglalkozás, parancskihirdetés, vacsora, este kilenckor takarodó. A vacsora utáni idővel elvileg szabadon rendelkezhettünk, Dudás őrvezető, valamint Váradi és Ertl öreg honvédek találtak számunkra elfoglaltságot, és ott toltak ki velünk, ahol akartak.

A kiképzés egyik "kedves" pillanata.

Pihenő a gyakorlótéren. Előtérben Muszik János és Ferencsin Imre karpaszományos tizedesek zöld zsávoly gyakorlóruhában.
 A szakaszparancsnok Harangi József hadapród őrmester is látható.

A kiképzők egy csoportja

 Első időkben alaki kiképzés folyt, de már kezdtünk ismerkedni a távbeszélős eszközökkel is. Több állandó kiképzési helyünk volt a laktanyán kívül. Az egyik a "Puskaporos" domboldala tele gyümölcsfákkal, ahol az esős őszi időben Kocsis főtörzsőrmester kiélhette hatalmát felettünk. Így például a domboldalnak felfelé bukfenceztetett ezer méter távbeszélő vezetékkel és a gombolyítóval a hátunkon. Persze nyakig sárosak lettünk. A laktanyába való visszaérkezésünk után negyedórával tiszta ruhában kellett jelentkezni. A Puskaporosra sokat jártunk. Ez a mai miskolciaknak ismert terület, a Szentpéter kapui kórházzal szembeni domboldal, ahol ma többemeletes házak állnak. Másik kiképzési terület a "Fecskeszög" volt. Ez egy hepe-hupás terület, a mai Zsarnai piac, a repülőtér és a Sajó által határolt rész. Érdekessége ennek, hogy a mai piac mellett lefelé haladó út sarkán álló korcsma már akkor is megvolt, csak akkor egyedül állt és a környékére még nem épültek házak. Alaki kiképzésre gyakran mentünk a "zsolcai" rétre. Az akkor Zsolcáig beépítetlen terület volt a Sajó hídtól. Eperfasor vezetett arra. Ma a METRO és más létesítmények találhatók ott.Különösen az első hat hét volt érdekes. Lassan beleszoktunk mindenbe. Mivel az alaki kiképzésen már túl voltunk, tudtunk tisztelegni is, így a szobaparancsnok engedélyével, vacsora után, a szabadidőnkben, a városba is ki lehetett menni. Én rendszerint igénybe is vettem ezt a lehetőséget, és ilyenkor a cukrászdából mindenkinek hoztam valamit.

Balról jobbra: Pál Sándor, Barabás Sándor, Ferencsin Imre, Muszik János, Bokros Kamill, Temesi László Galbavy József, Fenyvesi Mihály.

Mint már említettem esős őszi idő volt. A fűtéshez minden szoba kapott egy kevés gyújtóst és egy vödör szenet. Ez természetesen kevés volt ahhoz, hogy meleg legyen. Az "öreg honvédek" elárulták, honnan lehet szénhez jutni. Csupán a Gömöri pályaudvaron álló szenes szerelvényekhez kellett elmenni (lopni). Önként vállalkozók mehettek, mert rizikós volt, ha a vasutasok valakit elkaptak. Elvileg a laktanya őrsége is elkaphatta volna a kiszökő katonákat, de ők is hasonlóan fűtöttek, és ezért ilyenkor más irányba vették a járőrözést. A tüzet 21 órakor ki kellett oltani, a parazsat kiszedni, és a kályha ajtaját nyitva kellett hagyni.

Este 21 órakor volt a takarodó és reggel 6-kor az ébresztő. Ekkor mindent nagyon gyorsan kellett elvégeznünk. Félmeztelenül ágyaztunk be, s máris menni kellett a csuklózásra, vagyis a reggeli tornára, ami 5-10 percig tartott. Utána a mosdóban félmeztelenül hideg vízben mosakodtunk. A mosdó vályúszerű volt. 8-10 csapból lehetett vizet nyerni. A laktanyának egy közös zuhanyozója volt, melyet az egység beosztásakor lehetett igénybe venni, és itt langyos víz folyt. A reggeli mosakodás után a mosdót és a WC-t az arra kijelöltnek ki kellett takarítania. A takarító általában büntetésként kapta ezt a feladatot. Egy alkalommal engem is beosztott Kovács szakaszvezető, mert állandóan ellenszenvesen viselkedtünk egymással szemben. A tisztálkodás után nem sok időnk maradt, mert máris a reggeliért kellett mennünk Az ételt csajkába kaptuk, ami egy téglalap alakú alumínium edény volt. Érdemes megjegyeznem, hogy vagy két hónapig az úgynevezett zupát kaptuk, ami vagy rántott, vagy köménymagos leves volt. Semmi nem volt benn, csak egy szelet kenyeret kaptunk hozzá. Ez a későbbiekben úgy változott, hogy feketekávé lett a leves helyett. Jó ízű volt! Ha a konyhán sokáig kellett várni, míg ránk került a sor, akkor rendszerint nem volt idő az elfogyasztására csak felmenet közben tudtuk meginni. A csajkát hidegvízben kellett elmosogatni ebéd és vacsora után is. Még az utolsó kortyot le se nyeltük már rohanni kellett a szobába a szobarend, a szerelvény és a ruházat vizsgálatára. A szobaparancsnok mindenkit átvizsgált. Megnézte az ágyát a katonának, és esetenként még a ládáját is kinyitotta, és ellenőrizte, hogy a szíjak megfelelő sorrendben vannak-e berakva. Ha valami nem volt rendben, akkor fenyített, ami lehetett kimenő, eltávozás megvonása, szoba vagy WC takarítása stb. A bakancsnak ragyognia kellett. Erre szolgált a suviksz, amely egy fekete kenőcs volt faháncsból készült dobozban, és a kantinban lehetett beszerezni. Használatakor a dobozba be kellett köpni, és így lehetett felvinni a bakancsra, csizmára. A szombat és a vasárnap kivételével általában hét órakor volt a kihallgatás. A kihallgatáson kérelem, jelentés vagy rendelés alapján lehetett részt venni. A kérelem esetén, szabadságot vagy eltávozást lehetett kérni. Rendeléskor bármelyik felettes berendelhette a katonát, ha "rossz fát tett a tűzre", és a kihallgatást végző döntött a kérdésben. A kihallgatás végeztével kezdődött a szobaszemle. Itt a szobaparancsnok vizsgázott, hogy megfelelően nézett-e meg mindent. A szemlét a kihallgatást végző vagy a napos tiszt végezte. Mielőtt valaki kihallgatásra került volna, azt előzőleg a szobaparancsnok, a napos, a szolgálatvezető is köteles volt ellenőrizni, nehogy a kihallgatást vezető találjon hibát. A szobavizit után mindenki a szobájában várta a további parancsot. A délelőtti foglalkozás 8 órakor kezdődött és 11 óra 45 percig tartott. A külső foglalkozásról elvileg legkésőbb 12-re be kellett érkezni a laktanyába. Az ebéd vételezése az alakulatok időbeosztása alapján történt, melyet esetenként változtattak, hogy az alakulatok ne mindig egy időben menjenek. A délutáni foglalkozás 14-16 óra között zajlott, és csak igen ritkán tartották a laktanyán kívüli területen. A délutáni foglalkozás után volt egy kevés lélegzetvételnyi időnk, majd az úgynevezett parancs-kihirdetési foglalkozás következett, az időjárástól függően, a laktanya udvarán. Ez tisztelgést, jobbra-balra nézz, puskával való műveleteket, menetelést stb. jelentett. A lényeg ebben az volt, hogy ennek úgy kellett egyszerre történnie, mintha dróton rángatták volna a katonákat. Itt volt a legnagyobb lehetőség a katonákkal való kitolásra. A vezénylő rendszerint talált kifogást, és rögtön büntetett. A büntetés lehetett előre-hátra bukfenc, körbe futás stb. Ezt a foglalkozást valamelyik tiszthelyettes vagy tisztes vezette, de a többieknek is ott kellett lenniük. Ha átadta a vezénylés jogát másnak, az bizonyítani akarta, hogy milyen kemény katona. A foglalkozás után felvonultunk a körletünkbe, de úgy, hogy útközben le kellett porolnunk magunkat, mert rögtön kezdődött a parancskihirdetés. Ez minden nap, szombat és vasárnap kivételével, 17 órakor történt. Ekkor aktuális dolgokat közöltek a katonákkal. Rövid ideig tartott. Utána kevés szusszanásnyi időnk volt a vacsoráig. Vacsora után szabadidő, szabad foglalkozási lehetőség, esetleg kimenő volt, ha esetleg valaki nem "kötötte" le a szegény katona idejét. A kimenőt általában a szobaparancsnok engedélyezte, de távollétében a helyettese, a napos, napos tiszt is megtehette ezt. A kimenőről legkésőbb a takarodó lefújásának végéig át kellett lépni a laktanya kapuját. A kürtös rendszerint a kapu előtt állva fújta a takarodót jó hosszan, hogy mindenki időben beérhessen. Természetesen az eltávozás vagy a szabadság nem volt a takarodóhoz kötve. Ezt rendszerint időponthoz kötötték, például éjfélre vagy reggel 6-ra kellett visszaérni. Mindkét esetben a katonának magánál kellett tartania a szabadságolási levelet vagy az eltávozási cédulát. Nagyjából az eddigiekben leírtak szerint telt el egy napja a katonának. A magyar hadseregen belül a híradást az arra szakosodott egységek, a híradósok és a csapattávbeszélők látták el. A híradósok a magasabb egységek, a hadosztálytól felfelé, míg a csapattávbeszélők az alacsonyabb egységek híradását látták el, természetesen a különböző fegyvernemeknek megfelelően. A híradás biztosítása vezetékes híreszközökkel és rádiókkal történt. Az eszköz milyenségét, fajtáját, az határozta meg, hogy milyen távolságra kellett hatnia. A híradós alakulatoknál már kábelek is szerepeltek a vezetékes eszközök között, nagy befogadóképességű telefonközpontokkal. A rádiók nagy távolságokat hidaltak át, és voltak gépkocsiba szereltek is. Az áramellátásuk másként oldották meg. A nem gépkocsiba szerelt, de nagyobb távolság áthidalására szolgált olyan áramforrás, melynek a generátorát lábbal kellett hajtani (mintha biciklizett volna). A hegyi alakulatoknál, pl. a Kárpátokban, ahol a nagy szakadékokat nem lehetett vezetékkel átépíteni, már alkalmazták a fénytávbeszélő készüléket. Itt két készüléket kellett egymással szembe állítani (tehát egymást látni kellett), rá kellett beszélni a készülékre, az fény formájában modulálta a hangot. A másik készülék vette a fényt, és azt hanggá alakította. Ennek nagy hátránya volt, hogy a rálátást biztosítani kellett, előrefelé az ellenség felé nem lehetett alkalmazni.

A csapattávbeszélőknél a vezetékes híradást a rendszeresített alumíniumból készült és vízmentesen szigetelt, ezer méteres, dobokon levő vezetékek tízes vagy húszas befogadó telefonközpontok és a tábori telefonkészülékek biztosították. Ha a befogadó központ kapacitása nem volt elegendő, akkor mellé lehetett telepíteni egy másikat, ez csupán technikai kérdés volt. A rádiók kisebb teljesítménnyel bírtak, hisz rövidebb távolságon kellett használni. A legkisebb teljesítményű rádiót R/1 rádiónak nevezték. Egy ember vitte a hátán és a hatótávolsághoz képest méretei aránytalanul nagyok voltak. Sík vidéken még csak működött valahogy, de hegyes területen, erdőkben már nem volt megbízható. Kis keretantennával működött és azt irányítani kellett. A szakaszparancsnok híradását volt hivatva ellátni. Az R/2 rádió a századparancsnokok híreszköze volt. Ezt is egy ember vitte a hátán, ez is keretantennával és teleppel működött, a hatótávolsága már nagyobb volt. Jó készülék volt. Az R/3 rádió már komoly készülék volt. Itt a telepen kívül már generátorral is lehetett áramot fejleszteni. Keretantennával volt ellátva, de magasantennát is lehetett hozzá építeni. Ezt a készüléket két ember működtette úgy, hogy egyik a rádiót kezelte, a másik a generátort hajtotta kézzel. Mindkét készüléket háton vitték. Telepről működtetve külön is lehetett vinni, de általában egymás mellett karonfogva vitték, hogy a megállás pillanatában máris generátorról lehessen működtetni. A rádió a zászlóaljparancsnok híradását biztosította. Nagyon jó készülék volt. Távíró üzemmódon is lehetett használni, ez előnyt jelentett. A zászlóaljparancsnok közelébe telepítették, általában biztonságos helyen. Működésközben a generátor hajtásánál figyelni kellett arra, hogy a rádió működéséhez megfelelő áram termelődjék, melyet a generátor tetején egy négyágú csillag jelezte a megfelelő kézi hajtást. A távíró üzemmód megduplázta a hatótávolságot. Ezt szakszerűen morzézásra is kiképzett távírász kezelhette. A híradó eszközök az ezred központjában voltak összpontosítva és ezért volt a kiképzés is központosítva. A kiképzés során a katonának meg kellett ismerniük a vezetéképítés formáit, eszközeit és azok kezelését. Akik rádióval lettek kiképezve, azoknak a rádiók telepítését, működését, karbantartását kellett megismerniük, megtanulniuk. Akik a morzézást is megtanulták, azok lettek a rádió kezelői, távírászai. Ezeknek meg kellett tanulni a rejtjelezést, annak leadását, és vételét. A morzézás tanulása megfelelő eszközökkel (adó, vevő) felszerelt tanteremben zajlott. Magam is sok társamat tanítottam a gyors, pontos morzézásra.Teltek, múltak a napok, eljött a karácsony és az újév ünnepe. Az állomány tagjait két részben engedték szabadságra. Egyik részük a karácsonyt a másik részük az újévet kapta meg.

Mi karpaszományos honvédek megkaptuk az első csont csillagot. Előléptünk karpaszományos őrvezetővé.

Újév után (1942, január) számunkra új élet kezdődött. Bevonultunk a tiszti iskolára. Az ezred állományában levő összes karpaszományos őrvezetőt összevonták az ezred székhelyén, Miskolcon a Rudolf laktanyában, a mi épületünk földszintjén, a nehézfegyverszázad körletében kialakított részben. Csak egy hétig voltunk hatan, mert közben a hadosztály gyalogezredeinek karpaszományos távbeszélős őrvezetőinek a kiképzését Miskolcra vonták össze. Így az egri 14., a losonci 23. ezredtől 6-6 fő jött Miskolcra, ezért 18-an lettünk. Elhelyezésünk a mi távbeszélős századunk körletében egy legénységi szoba lett. A szoba egyik oldalán az emeletes vaságyakat helyezték el, a szoba másik része tanteremként és étkezőként szolgált. Kiképzésünk elsősorban szakmai volt, de továbbra is a tiszti iskolához tartozunk, ahová naponta a parancskihirdetésre és hetente egy teljes napra le kellett mennünk. Az iskola parancsnoka Köteles Jenő hadnagy volt. A távbeszélős szakmai részt Külkey Dénes főhadnagy vezette. A kiképzést két hadapródőrmester és egy tizedes segítette. Az egyik hadapród a vezetékes, a másik a rádiós kiképzőnk volt. Szobánkban a rendet magunknak kellett megtartani, takarítani, mosogatni. Tányérokból étkeztünk és az ételt a konyháról nagy edényben mindig, a közülünk levő napos hozta fel. Külkey főhadnagy a szakmai dolgokon kívül sok egyébbel is foglalkozott, mivel vezérkari vizsgára készült. Többek között az autóvezetéssel az autó szerkezetének a megismertetésével. A tiszti iskola egyik tantárgya a becsületbeli ügyek, melynek keretén belül meg kellett ismernünk és tanulnunk a Becsületbeli Kódexet. Ennek egy részét képezte a kardvívás, melyhez külön be kellett öltözni vívó ruhába, és neves kardvívó oktatott minket. A pisztoly kezelését is oktatták és bemutatták a vele való bánásmódot. Egy másik érdekesség volt, hogy a magyar hadseregben a távbeszélős tisztek lovasított tisztek voltak, így nekünk is meg kellett tanulni, lovagolni, ezért mindannyian csizmát kaptunk. A lovardát a Szeles utca és a Huszár utca sarkán lehetett megtalálni. Ma egy épület áll a helyén. A lovardában két méter magasságban körös-körül falpalánk védte a lovasokat, nehogy a falnak zuhanjanak, ha leesnének a lóról. Jó játék volt, mert voltak huncut lovak is (betanítva), melyek igyekeztek a lovasukat levetni, vagy a palánkhoz nyomni. A lovakat sorsoltuk, ügyelve arra, hogy a huncut lovakat senki se kerülhesse el, illetve, hogy arányosan kerüljenek sorra. Egy öreg huszártörzsőrmester oktatott. Nagyon jól összeszokott a társaságunk. Sokat heccelődtünk, vicceltünk, élményeket, "kalandokat" meséltünk egymásnak. Sokszor kirándultunk együtt. A Rudolf laktanyában szokás volt az, hogy a tiszti iskola ideje alatt szombatonként mindig az iskola hallgatói adták a Rudolf őrségét, és az egyik járőri útvonalat. Egyik alkalommal én voltam a járőrség parancsnoka. Az útvonal adott volt, és elindultunk. Az utcán nem kellett igazoltatni katonákat, mert nem láttunk egyet sem.Mint már említettem a kiképzésünk a távbeszélő század keretében folyt. Az egyik kiképzési napot szeretném elmondani, amikor a folyón való átépítést gyakoroltuk, melyet a század egyik hivatásos őrmestere vezetett. A gyakorlat Szirmabesenyőnél a Sajó átépítése volt. Az átépítési pontot Kovács őrmester, a volt szakaszvezető, úgy határozta meg, hogy olyan helyen kelljen partot érni, ahol magas a part, és nem lehet a ladikból egyszerűen csak kilépni. A folyón a víz nagy és sebes sodrású volt. Úgy kellett az egyik partról a másikra indítani, hogy a megadott ponton érjen célba a ladik. Arra is kellett vigyázni, hogy a vezeték ne lógjon be a vízbe, tehát feszesen kellett tartani. Ez a gyakorlat húsvét szombatján délelőtt zajlott, amikor már mindannyiunk zsebében ott lapult az eltávozási engedély, mely 12 órától volt érvényes. Igaz visszaérkeztünk délre a laktanyába, de az eszközöket még meg kellett tisztítani, karban kellett tartani. A gyakorlatvezető ki akart velünk tolni, ami sikerült! Mindannyian lekéstük a vonatunkat. Kovács őrmesternek mindig, az járt az eszében, hogyan tolhat ki a karpaszományosokkal, mivel ő nem volt az, és ez fájt neki. Egyébként Deák ezredes, a hadosztály katolikus esperese volt a keresztapja, és ezért engedett meg sok mindent magának.

A tartalékos tiszti iskola végzősei

Mindenki visszatért alakulatához Egerbe, Losoncra, mi Miskolcon maradtunk. Mindenki előlépett karpaszományos tizedessé, és két hét szabadságot kaptunk. Mikor visszajöttem, parancsot kaptam, hogy szemrevételezzek egy helyiséget, ahová embereket lehet ideiglenesen elhelyezni. Ez a vasutas klubhelyiség volt a Martin-telep felé vezető első hídnál balra lent a töltésnél. Mozgósítás volt és ez lett az ezred távbeszélő szakaszának a mozgósítási körlete. Nekem kellett odavezetni a behívottakat. A behívottak között volt Galambos Béla tartalékos zászlós, s mikor közénk érkezett, hozzánk képest öregnek néztük, pedig csak 30 éves volt.

Díszebéd, az ezrednapon. 1942 május 21.

Térzene a Rudolf laktanya udvarán

A hiradóstiszti iskola hallgatói

 

vitéz Király László zászlós
Visszaemlékezés katonai pályafutásomra

Régi szemmel - mai értelemmel

1940. december 20-tól 1945. május 9-ig

Emlékeim katonaidőkről

Nézem a megsárgult fényképeket, hogy megsárgultak pedig még nem is olyan régiek. Nemrég készültek. Az első két kép hadapród őrmesteri ruhában. Ez csak olyan imitáció, hogy is néznék ki, mint katona. Ruszkay Pista barátom adta kölcsön Dubicsányban. Ott tanítottam, helyettesítettem. Még akkor fűtött a kíváncsiság, milyen érzés katonaruhában lenni, hogyan nézek ki. Lassan az is eljött, hogy be kellett vonulni. Akkor már nagyvisnyói református kántortanító voltam, onnan vonultam be Miskolcra, a Rudolf laktanyába a 13/I. zászlóalj. 1. századába 1940. december 21-én. 22-én kihallgatáson jelentettem a bevonulásomat, egyben szabadságot is kértem, mivel karácsony közeledett. Másnap ütött-kopott egyenruhában állítottam be Ecsegre a feleségemékhez, kinek akkor még csak udvaroltam, még menyasszonyom sem volt. Mondanom sem kell, hogy egy karóra húzott ijesztő gúnya sokkal jobban nézett ki mint én. Toprongyosak voltunk. Szegény volt az ország, szegény volt a hadserege is.

Három hónap alak) kiképzés után átkerültem a tartalékos tiszti iskolára. 1941 március 1-töl szeptember 30-ig tartott a tiszti iskola. Nehezen tudtam beilleszkedni a katonaéletbe A hat hónap alatt többször voltam laktanya-fogságos, mint szabad. Ez a büntetés abból állat, hogy nem mehettem ki a városba, vagy nem mehettem haza. Máig sem tudom, hogy miért. Valószínű nem tudtam elviselni, ha felettem valaki úgy uralkodott, hogy arra nem volt méltó. Ez az érzés végigkísért a tiszti iskolán. Emiatt baj is lett. Az egyik tiszt Hunfalvay László hadnagy szakaszparancsnokom egyenesen kijelentette, ha a lábamat térdig járom el, megmutatja, hogy nem lesz belőlem tartalékos tiszt (álmaim nem váltak valóra: tiszt lettem). EI is húzott a vizsgán, mégpedig harcászat című tantárgyból. Akkor ez egy kicsit bosszantott, mert éreztem, hogy igazságtalanul járt el velem. Az elméleti részt gyakorlat követte, hathetes gyakorlaton Rimaszombat mellett Kurincpusztán voltunk. Sátortáborban laktunk, minden délelőtt harcászati kiképzés volt. Más - más karpaszományos volt a kijelölt szakaszparancsnok a soron levő harci feladatra. Így szépen én is sorra kerültem, szakaszomnak én lettem a parancsnoka. Erdei harci feladatot kaptam, szakaszommal el kellett fogni, meg kellett semmisíteni az erdőn keresztül haladó zászlóaljtörzset. Szemben álló parancsnok Hunfalvay László hadnagy, kb. hatvan nyolcvan fővel. Nekem harminc emberem volt, rajtaütésszerűen hajtottuk végre a parancsot. Öt perc alatt lezajlott a csata, az ellenfél szóhoz sem tudott jutni. A legelemibb feladatot sem tudták végrehajtani. Hunfalvay fogságomba esett. Utána jött a kiértékelés, az iskola parancsnoka tartotta. Fenemód megdicsért. A többek kuncogtak, majd kérdezi: mit kuncognak a többiek, mit nevetnek. Az egyik feleli: Király a tiszti iskolán harcászatból megbukott. Erre ő: Királynak nem megbukni kellett volna, hanem az elsők között végezni. Ez nekem igen jó elégtételt jelentett.

Délután alapkiképzés, a foglalkozáson jelen volt Köteles Jenő hadnagy, szakaszparancsnok, aki az új hadseregben altábornagy rangig vitte. Sajnos a Rákosi terror őt is elvitte, állítólag kivégezték. A nagy sikernek valahogy nem tudtam kellőkképpen örülni. A foglalkozás szünetében odajött Köteles és kérdi: Miért vagyok olyan szomorú. Helyettem a többiek válaszolnak: Ha vége lesz az iskolának, ő a század helyett, ahova be kellett volna vonulni, hat napra szigorított zárkába kellett menni, vajon miért? Pünkösd másnapján, mint laktanyafogságos nem voltam bent a laktanyában. Ő is, mint a többiek hat nap szigorítottat kapott. Köteles: Azért sose búsuljon, a mai jó szerepléséért elengedem a büntetését.

Lassan vége is lett az iskolának. Erre az időre esett, hogy a németek Kassát bombázták. Amit sokáig nem tudtak eldönteni, vajon a németek vagy az oroszok voltak. Az iskola szétoszlott, ment mindenki a maga századához. A többiek hadapródőrmesterek lettek, én maradtam tizedesnek. Minden kárból lesz valakinek haszna, nekem hasznom lett. 1941. szeptember hónapban minden második nap őrségben jártam. Legtöbbet az Urak utcai laktanyakapu őrségét láttuk el. Ez azért érdekes, mert a laktanya tőszomszédja vitéz Simon Károly ezredes volt, családunknak régi jó ismerőse. A bábonyi esperesnek volt az apósa. A család ismerte a körülményeket nagyon jól. Egyszer megkérdezi: Mond fiam, miért vagy te még mindig őrvezető? Nem mertem megmondani az igazságot. Édesapámtól tudta meg. Azt mondta, hogy le kell tenni a pótvizsgát. Teltek múltak az idők. Ősszel a zászlóalj Rozsnyóra költözik, ott is őrséget adtam, főleg a hegyen lévő lőszerraktár volt a helyünk. Decemberben jött a parancs, hogy vonuljak be Miskolcra a Meghagyási Bizottságba, ennek vitéz Simon ezredes úr volt a parancsnoka. Azoknak a katonaköteles személyeknek a lapját állítottuk ki, akiknek a Meghagyási Bizottság jóváhagyta a háborúba való be nem vonulását. Ez a munka márciusig tartott, amikor vége lett vissza kellett menni Rozsnyóra. Eljött a pótvizsga ideje is, négyen voltunk. Terepasztalon kellett egy harcászati gyakorlatot végrehajtani. Nagyon jól sikerült, úgy éreztem, hogy ezekben a dolgokban igen jó érzékem van. Nagyon rövid idő alatt megkaptam a hadapród - őrmesteri rangot.

1942. tavaszán Rozsnyóra kerültem vissza a zászlóaljhoz. Nem sok időt töltöttem ott, újra Miskolcra kellett jönni a villanytelepi fürdő területén bevonult iparos gárdát képeztünk ki. A VII: hadtest tüzérosztályának emberei voltak. Gyalogsági kiképzést kaptak. A nyár elejét itt töltöttem. Ezután már nagyon komoly dolgok következtek.

L őgyakorlat 1940 őszén Miskolc mellett Görömbölytapolcán.
Aki éppen tölt a pohárba vitéz Bárdfalvy Mihály hadnagy mellette ül Pap-Váry András százados a nehézfegyver század parancsnoka. Pap-Váry százados mögött áll Zokonyi Jenő hadnagy.

Szmetana György karpaszományos és barátja Horváth József 1939 októberi bevonulás. 13. gyalogezred nehézfegyverszázad.

1940 ősze. Szotyori-Nagy Gyula altábornagynak a miskolci VII. Hadtest parancsnokának fogadása Miskolcon a Tiszai Pályaudvar előtti téren.
A fogadó díszszázad a 13. gyalogezred által kiállítva. A képen balra Hegedűs Zoltán ezredes a 13. gyalogezred parancsnoka.
 Jobb oldalon az ezredzászló, a díszszázad élén Zokonyi Jenő hadnagy.

1939 októberében vonultunk be a 13. gyalogezred nehézfegyverszázadához( emlékezett vissza Dr. Réty János aki 1942-ben hadnagyi rendfokozatban a 13/I.zászlóalj kötelékében indult a frontra.) többek között Szmetana Gyurival együtt. Pap-Váry András százados volt a parancsnokunk. Karpaszományosok voltunk, így velünk valamelyest enyhébben bántak. A nehézfegyver század állt egy gépkocsizó géppuskás, egy aknavető és egy páncéltörő ágyús szakaszból. Én páncéltörő lettem Szmetana Gyurival, Vas Miklóssal, Fazekas Gyurkával, Horváth Józseffel. Jól végeztük a tartalékos tiszti iskolát. Később géppuskás lettem, de jelentkeztem szakszolgálatra, a Mária Teréziában laktanyában Pesten voltam tartalékos tiszti képzésen. Engem beosztottak a 13/I. zászlóaljhoz Rozsnyóra, 13/II. zászlóalj székhelye Miskolcon, 13/III. pedig Tornaalján volt. Elosztották a tiszteket. 41-ben zászlósként kerültem Rozsnyóra, miután hivatásos tanfolyamot végeztem.

 

Krisztián György főhadnagy visszaemlékezései

Harcászat Harsányban.

Pihenő, étkezés, Kisgyőr 1941.

Krisztián György és tiszttársa.

Észak-Erdélyben, Krisztián György és katonái

1939 ősze. Emigráns lengyel tisztek őrzése Holubbányán

A Magyarországra menekült lengyel tiszteket formailag internálták Hollubbányára. Őrzésüket a 13. gyalogezred 5. százada látta el Krisztián György parancsnoksága alatt. A feladat nem jelentett különösebb nehézséget. A magyar és a lengyel katonák között igen barátságos viszony alakult ki, melyet a képek is igazolnak.Beszélgetés Moldoványi Gyula m.kir. főhadnaggyal
a 13. gyalogezred egykori tisztjével

'39-ben hívtak be, '34-ben voltam először Miskolcon. Oda hívtak be, önkéntes egy éves szolgálatra.  A Rudolf-laktanyába.  Azután '36-ban voltam egy hónapos fegyvergyakorlaton.

Akkor tetszett lenni szakaszvezető?

Hadapród-őrmester voltam. S azután '39-ben kaptam a behívót megint azzal, hogy amennyiben szándékomban áll, akkor, úgy hívták ezt, hogy TSzPSz, tehát továbbszolgáló, próbaszolgáló. Tehát én aláírtam akkor ott, és '39. június első napjaitól kezdve, azután egészen hadifogságomból való visszajövetelemig, a 13. gyalogezred állományában voltam.

S mi volt az utolsó rendfokozata Gyuszi bácsinak?

Főhadnagy.

Tehát végig főhadnagy tetszett lenni?

Tudomásul adták szóban, hogy soron kívül előléptetésre elő voltam terjesztve, dehát az már belesett a nyilas időszakba, úgyhogy...

Másik oldalról nem is törekedett annyira az előléptetésért...

Igen, arra nem került sor, de ugyanakkor kaptam a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, a Szinditetőn történt harcokért.  Az megjelent a Honvédségi közlönyben.

S a Don-kanyarért mit tetszett kapni?

Azért egy bronz signumot... Igen... igen...

Hadiszalagon...

Hadiszalagon, igen... A tisztikereszt is hadiékítménnyel és kardokkal...